თუ საკუთარი სახლი არ გაქვთ, თბილისში საცხოვრებლის უფასოდ მიღების პროექტი ხორციელდება – ნახეთ, ვის და როგორ შეუძლია პროგრამით სარგებლობა

თუ საკუთარი სახლი არ გაქვთ, თბილისში საცხოვრებლის უფასოდ მიღების პროექტი ხორციელდება – ნახეთ, ვის და როგორ შეუძლია პროგრამით სარგებლობა

თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკაროდ რეგისტრაცია და თავშესაფრით/საცხოვრისით უზრუნველყოფა დედაქალაქის მერიის ერთ-ერთი სოციალური პროგრამაა, რომლითაც სარგებლობა თბილისში რეგისტრირებული უსახლკარო პირებს და ოჯახებს შეუძლიათ. 

უსახლკაროთა რეგისტრაცია და თავშესაფრით/საცხოვრისით სარგებლობის შესახებ დამატებით ინფორმაციას “პრაიმტაიმის” ამ სტატიაში ნახავთ:

რა არის პროექტის არსი?

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო პირების/ოჯახების რეგისტრაცია და
თავშესაფრით/საცხოვრისით უზრუნველყოფა.

ვინ არიან პროექტის ბენეფიციარები?

ქ. თბილისში რეგისტრირებული უსახლკარო პირები/ოჯახები.

რას მოიცავს პროექტი?

• დადგენილი კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში პირს/ოჯახს მიენიჭება უსახლკარო
პირის/ოჯახის სტატუსი.

• სტატუსის მინიჭების შემდეგ, მოხდება პირის/ოჯახის შეფასება ქულათა შესაბამისი სისტემით. ქულების
მიხედვით განისაზღვრება თავშესაფრით/საცხოვრისით დაკმაყოფილების რიგითობა.

როგორ უნდა მიიღოს პირმა/ოჯახმა ბენეფიტი?

პირმა/ოჯახმა თავშესაფრის/საცხოვრისის მიღების მიზნით, უსახლკარო პირად/უსახლკარო ოჯახად
რეგისტრაციისთვის დადგენილი ფორმის განაცხადით უნდა მიმართოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის
ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურს (უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და
თავშესაფრით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის კომისიას).

განაცხადს თან უნდა ერთვოდეს:

• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი
მოწმობა/დაბადების მოწმობა ან პასპორტი) ასლი;

• შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი (შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სხვა)
ასეთის არსებობის შემთხვევაში;

• ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელმაც შეიძლება დაადასტუროს უსახლკარო პირად
რეგისტრაციისთვის მოთხოვნილი გარემოებების არსებობა ან/და განმცხადებლის მიერ მითითებული ინფორმაცია.
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო პირად რეგისტრაციის შესახებ

უსახლკარო პირად/ოჯახად რეგისტრაცია არ წარმოშობს უსახლკარო პირად/ოჯახად რეგისტრირებული
პირის/ოჯახად თავშესაფრით/საცხოვრისით რაიმე კონკრეტულ ვადაში აუცილებელი დაკმაყოფილების ვალდებულებას.

უსახლკარო პირად/ოჯახად რეგისტრირებული პირი/ოჯახი თავშესაფრით/საცხოვრისით დაკმაყოფილდება ქ.
თბილისის მუნიციპალიტეტის რესურსების შესაბამისად.

Leave a Comment