5 არასწორი მითი სექსის შესახებ

5 არასწორი მითი სექსის შესახებ

რო­გორც წესი, ადა­მი­ა­ნე­ბი სექ­სუ­ა­ლუ­რი ცხოვ­რე­ბის შე­სა­ხებ მე­გობ­რე­ბის­გან, პი­რა­დი გა­მოც­დი­ლე­ბი­დან, ტე­ლე­ვი­ზი­ი­დან, ან ინ­ტერ­ნე­ტი­დან იგე­ბენ. შე­სა­ბა­მი­სად, ჩა­მო­ყა­ლიბ­და 5 არას­წო­რი მითი სექ­სის შე­სა­ხებ.

  1. თუ კაცს დიდი ზო­მის ფეხი აქვს, ესე იგი დიდი პე­ნი­სი აქვს: წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლი მო­საზ­რე­ბა მეც­ნი­ე­რებ­მა ექ­სპე­რი­მენ­ტით და­ამ­სხვრი­ეს. მეც­ნი­ე­რე­ბი ქა­ლებს ურ­ჩე­ვენ, რომ თუ კა­ცის ფე­ხის ყუ­რე­ბას მა­ინც ვერ გა­და­ეჩ­ვივ­ნენ, ერთი რამ გა­აც­ნო­ბი­ე­რონ – “ამ გზით კა­ცის სა­ს­ქე­სო ორ­გა­ნო­ზე ვე­რა­ფერს შე­ი­ტყობთ, თქვენ მხო­ლოდ გე­ცო­დი­ნე­ბათ, რა სტი­ლის ფეხ­საც­მელს ანი­ჭებს უპი­რა­ტე­სო­ბას”.
  2. მა­მა­კა­ცე­ბი სექ­სუ­ა­ლურ პიკს 18 წლის ასაკ­ში აღ­წე­ვენ, ხოლო ქა­ლე­ბი – 28 წლის ასაკ­ში: ეს სი­ტყვე­ბი იმ­დენ­ჯერ მოგ­ვის­მე­ნია, რომ რა გა­საკ­ვი­რია, თუ სი­მარ­თლედ გვეჩ­ვე­ნე­ბა? რას ნიშ­ნავს სი­ტყვა “პიკი”? თუ ფიქ­რობთ, რომ სექ­სის სიხ­ში­რე გან­მსა­ზღვრე­ლია, მა­შინ ასე­თი რე­ა­ლო­ბაა: მარ­ტო­ხე­ლა მა­მა­კა­ცებს 30 წლის ასაკ­ში კვი­რა­ში 4 ან მეტ­ჯერ აქვთ ინ­ტი­მუ­რი კავ­ში­რი, ხოლო ქა­ლებს აქ­ტი­უ­რი სექ­სუ­ა­ლუ­რი ცხოვ­რე­ბა უკვე 20 წლის ასაკ­ში აქვთ. შე­სა­ბა­მი­სად, თუ ეს სტან­დარ­ტია, გა­მო­დის რომ მა­მა­კა­ცე­ბი ინ­ტი­მურ კავ­შირ­ში პიკს ქა­ლებ­ზე გვი­ან აღ­წე­ვენ.
  3. სექ­სი ადა­მი­ანს წო­ნა­ში დაკ­ლე­ბა­ში ეხ­მა­რე­ბა: ამ იმე­დით სპორტდარ­ბა­ზის აბო­ნი­მენტზე უარს ნუ იტყვით.
  4. კა­ცე­ბი სექსზე ყო­ველ 7 წამ­ში ფიქ­რო­ბენ: სი­მარ­თლე კი ისაა, რომ მა­მა­კა­ცე­ბი სექსზე ქა­ლებ­ზე ხში­რად ფიქ­რო­ბენ. რო­გორც გა­მო­კი­თხვი­დან ვგე­ბუ­ლობთ, კა­ცე­ბის ნა­წი­ლი ინ­ტი­მურ კავ­შირ­ზე ყო­ველ დღე, ან დღე­ში რამ­დე­ნი­მე წუთს ფიქ­რობს, ხოლო მათი 40% კი ამ სა­კი­თხზე ფიქ­რს მცი­რე დროს უთ­მობს.
  5. სპორ­ტამ­დე სექ­სი არ ვარ­გა: ყვე­ლა სპორ­ტსმენს მო­უ­წო­დე­ბენ, რომ დიდი მატ­ჩის წინა ღა­მეს სექ­სი არ ჰქონ­დეს, რათა კონ­ცენ­ტრი­რე­ბის უნა­რი არ და­კარ­გოს. თუმ­ცა, ფაქ­ტი სულ სხვა რა­მე­ზე მე­ტყვე­ლებს: ათ­ლეტს, რო­მელ­საც წინა ღა­მით ინ­ტი­მუ­რი კავ­ში­რი ჰქონ­და, გა­ცი­ლე­ბით მა­ღა­ლი ტეს­ტოს­ტე­რო­ნის დონე ჰქონ­და, ვიდ­რე მას, ვი­საც სექ­სი არ ჰქო­ნია.

Leave a Comment